Tjänster & metod

Tjänster

Individuell ledarutveckling

Funderar du över din vardag i stort eller smått? Du kanske vill ha svar på en specifik fråga eller funderar över vad ditt nästa steg är och vad du behöver för att kunna ta det? När vardagen rullar på har vi sällan tid att reflektera över och fokusera på hur vi arbetar.

Vi ger chefer och ledare möjlighet till individuell reflektion kring den egna verksamheten i vardagen, det egna chefsuppdraget och ledarskapets verktyg. Oavsett om du som chef och ledare står inför ett förändringsarbete eller mitt i en hektisk vardag, kan vi genom handlingsinriktad gemensam reflektion stärka dig i ditt personliga ledarskap.

Vi skräddarsyr insatsen efter behov men en vanlig och populär metod är att arbeta utifrån en så kallad egendeklaration. Det innebär att vid första tillfället har konsulten, deltagaren och deltagarens chef ett trepartssamtal. I samtalet tydliggörs roll, ansvar, förväntningar, mål, aktiviteter för att nå målen, utvecklingsområden med mera mellan deltagaren och deltagarens chef. Deklarationen ligger sedan som grund under efterföljande samtal där konsulten finns med som stöd för att deltagaren ska nå de uppsatta målen.

Organisationsöversyn

Genom att göra en organisationsöversyn kan du få en djupgående nulägesanalys av var ditt företag eller din organisation befinner sig idag. Med denna nya kunskap är det enkelt att identifiera eventuella brister och utmaningar i verksamheten. Utifrån dessa kan vi tillsammans sätta upp en arbetsplan och mål inför framtiden.

Projekt

För att kunna driva eller delta i ett projekt framgångsrikt krävs det att du har kunskap inom tre olika områden. Dessa huvudområden är projektstruktur, rollfördelning projektledare/deltagare och kunskap kring att medverka i en förändringsprocess. Våra projektutbildningar brukar vara 3 dagar, men kan variera från 6 timmar upp till 5 dagar.

Klimatmätning

En klimatmätning hjälper dig att mäta förändringsviljan på din arbetsplats. Med utgångspunkt från resultatet kan vi hjälpa dig att skapa en handlingsplan för att förbättra ert arbetssätt. Hur är arbetsklimatet i ditt företag/din organisation? Vad tycker dina medarbetare om dig som chef och ledare? Genom att göra en klimatmätning kan du få svar på vad dina medarbetare tycker om sin arbetssituation och företaget/organisationen. Resultatet kan senare ligga som grund för omstruktureringar och förändringsarbete, som leder till en ökad trivsel och effektivitet på ditt företag/organisation.

Chefs- & Ledarskapsprogram

Vi arbetar med chefs- och ledarutveckling i många olika former. Vår utgångspunkt är att det är en egen profession att vara chef. För att kunna utöva chefsjobbet på ett bra sätt krävs det att du har verktygen för att klara av det. Det är du själv och din förmåga att leda som är det viktigaste i arbetet. För att kunna utöva ett medvetet ledarskap krävs det att du har god kunskap om dig själv och att du ständigt reflekterar över ditt eget beteende. Vi delar ofta in våra Chefs- och ledarutvecklingsprogram i fem delar: ”Leda sig själv”, ”Leda en annan”, ”Leda en grupp”,  ”Leda en verksamhet” och ”Leda ett företag eller en organisation”. Programmen genomförs internt i företag och organisationer men delar av dem erbjuder vi även i form av öppna kurser. Klicka här för mer information kring de öppna kurserna.

Kompetensförsörjning

En av flera viktiga delar i kompetensförsörjning är rekrytering. Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig att hitta rätt person genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder där du kan välja rekryteringsstöd utifrån dina behov. Vi arbetar nära dig och din organisation då vi tror att det är en avgörande faktor för ett lyckat resultat. 

Professionella nätverk

Vi erbjuder dig att delta i någon av våra proffesionella nätverksgrupper. Det är ett forum för att kontinuerligt arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare. I gruppen arbetar alla deltagare med att fundera över sin egen personliga utveckling genom att dela med sig av sina egna problem och erfarenheter. Vi tränar också på att leda folk framåt, genom att arbeta konsultativt – Lyssna, fråga, utmana och stödja.

Våra grupper består oftast av 5-7 personer som alla är chefer inom olika områden och gruppen arbetar alltid tillsammans med en handledare.

campractice-ikon

Samtala rakt och klokt

CAMPRACTICE® är ett träningsläger i samtal som gör dig både tryggare och effektivare i dialogen med dina medarbetare. Varje målinriktad person vet att nyckeln till utveckling är träning. Vill man tillhöra eliten måste man kontinuerligt finslipa sina färdigheter. Känner du att det var alltför länge sedan du utvecklade din förmåga att kommunicera med dina anställda? Kommunikation är förmodligen chefens viktigaste verktyg. Förmågan att genomföra olika typer av samtal på ett konstruktivt sätt ger ofta medarbetarnas och ledningens respekt och förtroende. Att leda samtal kräver trygghet och självförtroende. Det är din förmåga som leder till detta. Samtalets kvalitet kan vara avgörande för utveckling av individer och verksamhet. Därför är träning i olika typer av samtal viktigt för att öka tryggheten hos chefer i sin kommunikation med medarbetarna.

För vem?
Chefer som vill träna och utveckla sin förmåga till samspel i samtalet.

Hur går det till?
Vi genomför träningsläger med samtalsövningar under en eller två dagar. Beroende på inriktningar övas olika typer av samtal: medarbetarsamtal, konsultativa samtal (coaching) samt svåra samtal (korrigerande samtal). Övningarna genomförs i mindre grupper (triader) med perspektiven och rollerna: chef, medarbetare och observatör. Deltagarna får återkoppling från både deltagare och konsult och samtalen filmas. Varje deltagare får med sig en DVD med sina egna samtal.

Vi genomför träningsläger som öppna tillfällen men erbjuder också kundanpassade lösningar. Kontakta oss så tar vi fram förslag utifrån dina behov och önskemål.

Metod

[i.o.h] har ett arbetssätt som innebär att deltagarnas och konsulternas kunskaper och erfarenheter vävs ihop till ett nytt mönster. Syftet är att skapa högre verksamhetsnytta genom att deltagarna ser fler handlingsalternativ. Arbetssättet ställer krav på hög deltagaraktivitet i form av ett ständigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. En variation av träning, övning och egen reflektion präglar arbetet. [i.o.h]s program och insatser kännetecknas av en trygg miljö där människor vågar bidra med sina erfarenheter och tankar.

Nyckelord för våra insatser är:

 • Hög deltagaraktivitet
 • Verklighetsnära övningar
 • Anpassad teori
 • Reflektion och dialog
 • Träning och återkoppling
 • Utmanande och framåtsyftande

Våra verktyg

Det pedagogiska synsättet, arbetsmetodiken, är hjärtat i vårt arbete men vi har även tillgång till ett antal ”verktyg” som på ett effektivt sätt kan stödja utvecklingsarbetet.

 

Här är några av verktygen i vår arsenal:

 • Adizes – ledare- och medarbetarstil
 • Belbin Teamroller – roller i grupper
 • CAMPractice – träningsläger i att leda samtal [i.o.h] har en egen framtagen metodik (CAMPractice) för att intensivträna sin förmåga i att leda olika typer av samtal
 • Core Qualities – (Ofman) tankemodell för självinsikt
 • Farax – ledarutvecklingsmetod som utgår från en s.k. 360 graders mätning av chefer
 • Förändringens fyra rum – teori och verktyg för förändringar och förändringsarbete, enskilt, i grupper och i organisationer
 • GROW – modell och verktyg för coachning
 • GDQ (Group Development Questionnaire) – verktyg för att analysera gruppers utvecklingsnivå och IMGD – teori och metod att utveckla grupper att bli effektivare
 • IL (Indirekt Ledarskap) – modell och kurs som vänder sig till befintliga ledningsgrupper och enskilda ledare på högre organisatorisk nivå.
 • MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) – metod för personlighetsanalys
 • Personliga lärkontrakt – metod för struktur och stöd för personligt utvecklingsbehov
 • LikabehandlingsPlanen® för Arbetslivet – metod för att på ett effektivt, tidsbesparande och engagerande sätt ta fram Jämställdhets- och Mångfaldsplaner
 • SDI (Strength Deployment Inventory) – verktyg för att kartlägga drivkrafter, vad som motiverar människors beteenden och utveckla kommunikationsförmågan och hantering av konflikter
 • Lyftkraft – verktyg för handledning och coachning
 • Lösningsfokuserat arbetssätt – metod och verktyg att fokusera på lösningar istället för problem hos grupper och individer
 • QWC (Quality Work Competence) – en vetenskapligt utvecklad, databaserad benchmarkinganalys för stressoptimering av verksamheter
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – upplevelsebaserad kurs i ledarskap och gruppdynamik
 • UL (Utvecklande Ledarskap) – modell och kurs för ledarutveckling
 • ULL (Utvecklande Ledarskaps Ledarstilsanalys) – 360 graders inventering av ledarbeteenden som används i UL
 • DISC – personlighetsformulär som är användbart vid såväl urvals- som utvecklingssammanhang