Hoppa till innehållet
15 mars 2021

Spaning av Anna Kjellsdotter

Intervjuad: Anna Kjellsdotter, Forskningsledare, Docent, FoU-enheten, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?

Digitalisering. Användningen av digitala verktyg och processer ger möjligheter att aktivt driva omställningen mot hållbar utveckling. Att både kunna använda digitaliseringens möjligheter och möta dess utmaningar är av betydelse för innovationsförmågan inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Aktuell forskningspolitisk proposition har ett fokus på att Sverige skall vara en ledande forsknings- och innovationsnation genom investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. Omställning till ett mer digitaliserat samhälle behöver hanteras på ett ansvarsfullt, etiskt, säkert och jämställt sätt.

Klimatfrågor. Större intresse för miljö och hållbarhetsfrågor. Om tillväxten i samhället fortsätter att ske på samma sätt som i dag kommer det att oåterkalleligt skada miljön och medföra förändringar i vårt ekosystem och samhälle. Digitaliseringen har potential att begränsa miljöpåverkan och resursanvändning i många delar av samhället. Men kan också ha en negativ effekt på miljön om den skapar utrymme för ökad konsumtion på andra områden.

Pandemiberedskap. Hur förbereder vi oss för framtiden? Sverige liksom många andra länder har drabbats hårt av covid-19. Pandemin har gett oss nya erfarenheter och bidragit till lösningar, innovationer och samarbeten som vi kan bära med oss in i framtiden. Erfarenheter som kan ligga till grund för omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu förutom pandemin?

Digitalisering, innovation och ökat krav på evidens

Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Vi befinner oss mitt i utvecklingen till ett mer digitaliserat samhälle. Hälso- och sjukvård lyfts ofta fram som en sektor där det finns en stor potential i innovation med digitala lösningar. Hälso- och sjukvården präglas av en ansträngd situation där ökande vårdbehov som kommer av en åldrande befolkning samt att vi genom forskning och utveckling kan behandla allt fler diagnoser, inte matchas med en resursökning som går i samma takt. Det skapar ett behov av att öka effektiviteten i vården och dess omgivning, vilket kräver innovativa lösningar. Som en del i att möta dessa utmaningar behöver sjukvården verka för att tillvarata medarbetares idéer samt att fördjupa och utveckla starka forsknings- och innovationssamarbeten med externa aktörer. En mer tillgänglig, personcentrerad och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre, hållbart över tid och därmed räcka till fler. Inom hälso- och sjukvård är tillgången till rätt kompetens en förutsättning för att kunna ge en god och säker vård. Det behövs strategiska insatser för stärkt kompetensförsörjning och livslångt lärande utifrån en evidensbaserad grund för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Vilket medskick/råd skulle du en yngre ledare i din bransch?
  • Hälso- och sjukvården är en komplex verksamhet. Inta ett helhetsperspektiv. Uppmuntra medarbetare att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.
  • Involvera patienter och närstående i vården.
  • Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Var närvarande, nyfiken och lyssna in medarbetare. Det är viktigt att också de som verkar för att genomföra förändringar som inte lyckas hela vägen uppmuntras. Tillit och stöd är något en medarbetare behöver känna från sin chef.
Hur arbetar en bra projektledare, Viktoria?
8 apr 2021

Vad är skillnaden mellan ett uppdrag och ett projekt? Ett projekt har tydliga...

Spaning av Karin Bodin, Polarbröd
6 apr 2021

Intervjuad: Karin Bodin, koncernchef, Polarbröd Vilka trender ser du som...

Spaning av Ewa Hagert
1 apr 2021

Intervjuad: Ewa Hagert, Yogainstruktör, Ewa Hagert Yoga Vilka trender ser du...

By Formsmedjan. Powered by Yago