Hoppa till innehållet

Tjänster & metod

[i.o.h] har ett arbetssätt som innebär att deltagarnas och konsulternas kunskaper och erfarenheter vävs ihop till ett nytt mönster. Syftet är att skapa högre verksamhetsnytta genom att deltagarna ser fler handlingsalternativ. Arbetssättet ställer krav på hög deltagaraktivitet i form av ett ständigt utbyte av kunskaper och erfarenheter. En variation av träning, övning och egen reflektion präglar arbetet. [i.o.h]s program och insatser kännetecknas av en trygg miljö där människor vågar bidra med sina erfarenheter och tankar.

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

Nyckelord för våra insatser är:

 • Hög deltagaraktivitet
 • Verklighetsnära övningar
 • Anpassad teori
 • Reflektion och dialog
 • Träning och återkoppling
 • Utmanande och framåtsyftande

Våra verktyg

Det pedagogiska synsättet, arbetsmetodiken, är hjärtat i vårt arbete men vi har även tillgång till ett antal ”verktyg” som på ett effektivt sätt kan stödja utvecklingsarbetet.

Här är några av verktygen i vår arsenal:

 • Adizes – ledare- och medarbetarstil
 • Belbin Teamroller – roller i grupper
 • CAMPractice – träningsläger i att leda samtal [i.o.h] har en egen framtagen metodik (CAMPractice) för att intensivträna sin förmåga i att leda olika typer av samtal
 • Core Qualities – (Ofman) tankemodell för självinsikt
 • Farax – ledarutvecklingsmetod som utgår från en s.k. 360 graders mätning av chefer
 • Förändringens fyra rum – teori och verktyg för förändringar och förändringsarbete, enskilt, i grupper och i organisationer
 • GROW – modell och verktyg för coachning
 • GDQ (Group Development Questionnaire) – verktyg för att analysera gruppers utvecklingsnivå och IMGD – teori och metod att utveckla grupper att bli effektivare
 • IL (Indirekt Ledarskap) – modell och kurs som vänder sig till befintliga ledningsgrupper och enskilda ledare på högre organisatorisk nivå.
 • MBTI (Myer-Briggs Type Indicator) – metod för personlighetsanalys
 • Personliga lärkontrakt – metod för struktur och stöd för personligt utvecklingsbehov
 • LikabehandlingsPlanen® för Arbetslivet – metod för att på ett effektivt, tidsbesparande och engagerande sätt ta fram Jämställdhets- och Mångfaldsplaner
 • SDI (Strength Deployment Inventory) – verktyg för att kartlägga drivkrafter, vad som motiverar människors beteenden och utveckla kommunikationsförmågan och hantering av konflikter
 • Lyftkraft – verktyg för handledning och coachning
 • Lösningsfokuserat arbetssätt – metod och verktyg att fokusera på lösningar istället för problem hos grupper och individer
 • QWC (Quality Work Competence) – en vetenskapligt utvecklad, databaserad benchmarkinganalys för stressoptimering av verksamheter
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – upplevelsebaserad kurs i ledarskap och gruppdynamik
 • UL (Utvecklande Ledarskap) – modell och kurs för ledarutveckling
 • ULL (Utvecklande Ledarskaps Ledarstilsanalys) – 360 graders inventering av ledarbeteenden som används i UL
 • DISC – personlighetsformulär som är användbart vid såväl urvals- som utvecklingssammanhang
By Formsmedjan. Powered by Yago